bpcrm.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gaan over de online bedrijfssoftware van BPCRM producten. Lees de onderstaande voorwaarden aandachtig door:

 
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES
Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden - in deze gebruiksvoorwaarden - de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.
1.     Business Plaza Nederland: de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, gevestigd aan de Kompasstraat 3,  2901 AM te Capelle aan den IJssel.
2.     Hoofdgebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Business Plaza Nederland een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3.     Gebruiker: elke door de hoofdgebruiker aangewezen medewerker, of ander derde binnen zijn bedrijf, die in het kader van de overeenkomst mede gerechtigd is tot 

        het gebruik van de  webruimte.
4.     Partijen: de partijen bij de overeenkomst, te weten Business Plaza Nederland en de hoofdgebruiker.
5.     Webruimte: het middels zijn/hun e-mailadres en wachtwoord voor de hoofdgebruiker c.q. gebruikers toegankelijke gedeelte van de website  wel mobiele

        applicatie van Business Plaza Nederland.
6.     Overeenkomst: iedere tussen Business Plaza Nederland en de hoofdgebruiker tot stand gekomen overeenkomst waarmee Business Plaza Nederland zich voor

        bepaalde tijd heeft verbonden tot het ten behoeve van de hoofdgebruiker en gebruikers beschikbaar stellen en in gebruik geven van de webruimte.
7.     Content: alle gegevens en bestanden door de hoofdgebruiker of gebruikers geplaatst en/of uitgewisseld op de webruimte.
8.     Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN
1.     Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Business Plaza Nederland en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2.     Deze gebruiksvoorwaarden zijn met uitsluiting van de eventueel door de hoofdgebruiker gehanteerde voorwaarden van toepassing.
3.     Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, geldt hetgeen

        uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
4.     Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen

        verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel

        en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD, REGISTRATIE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1.     Elk aanbod van Business Plaza Nederland is vrijblijvend. Business Plaza Nederland is nimmer verplicht een registratieaanvraag van
        de hoofdgebruiker te aanvaarden.
2.     Aan een aanbod van Business Plaza Nederland dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kunnen geen rechten  worden ontleend.
3.     Voor gebruik van de webruimte is registratie op de webruimte vereist. De hoofdgebruiker is gehouden alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens,

        volledig en naar waarheid te verstrekken. Bij de registratie stemt de hoofdgebruiker in met de toepasselijkheid van de onderhavige gebruiksvoorwaarden.
4.     Het is de hoofdgebruiker niet toegestaan een registratie te doen op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon, tenzij hij daarvoor is gemachtigd. Indien

        de hoofdgebruiker de overeenkomst sluit namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaart hij door het  aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd

        te zijn. De hoofdgebruiker is naast deze  (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
5.     Nadat de registratieprocedure correct is uitgevoerd, de activatielink welke hij per e-mail heeft ontvangen correct door hem is bevestigd en aan alle overige in het

        aanbod vermelde voorwaarden is voldaan, verkrijgt de hoofdgebruiker middels het door hem opgegeven e-mailadres en het door Business Plaza Nederland

        verstrekte wachtwoord toegang tot de webruimte. De overeenkomst geldt als gesloten op moment van bevestiging van de activatielink als bedoeld in de vorige zin.
6.     Wijzigingen in gegevens die zich na registratie openbaren, dienen zo spoedig mogelijk aan Business Plaza Nederland te worden doorgegeven door aanpassing,

        door de hoofdgebruiker, van zijn accountgegevens.
7.     De hoofdgebruiker en gebruikers zijn te allen tijde verplicht hun wachtwoorden voor toegang tot  de webruimte geheim te houden. Indien zij hun wachtwoord zijn

        vergeten, dienen zij op de daartoe voorgeschreven wijze een nieuw wachtwoord aan te vragen. Alle handelingen die op  het account van de (hoofd)gebruiker

        worden verricht, worden, onverminderd het bepaalde in het  volgende lid, aan de geregistreerde hoofdgebruiker toegerekend.
8.     De hoofdgebruiker draagt te allen tijde de verantwoordelijkheid van en de aansprakelijkheid voor de gedragingen van personen die hij van de webruimte gebruik

        laat maken, waaronder de   ‘gebruikers’ in de zin van deze algemene voorwaarden. De hoofdgebruiker is aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen

        van derden als bedoeld in de vorige zin als ware zij zelfstandig partij bij de overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  KERN VAN DE OVEREENKOMST
1.     Behoudens de beperkingen in deze gebruiksvoorwaarden, zal Business Plaza Nederland tijdens de duur van de overeenkomst de webruimte ter beschikking

        stellen van de (hoofd)gebruiker(s).
2.     De webruimte betreft een online platform welke, afhankelijk van het door de hoofdgebruiker afgenomen pakket, bedrijfssoftware biedt ter automatisering en

        ondersteuning van het klantenmanagement, de financiële administratie en/of andere bedrijfsprocessen van de hoofdgebruiker. De hoofdgebruiker kan op de

        daartoe voorgeschreven wijze gebruikers middels eigen inloggegevens toegang tot de webruimte verschaffen en gegevens met hen delen.
3.     De webruimte kent uitsluitend die functionaliteiten die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. De afwezigheid van niet uitdrukkelijk in het aanbod vermelde

        functionaliteiten van de webruimte, kan nimmer als tekortkoming van Business Plaza Nederland worden aangemerkt.
4.     Voor toegang voor gebruikers tot de webruimte dient de hoofdgebruiker op de daartoe voorgeschreven wijze gebruikers middels de webruimte aan te melden. De

        hoofdgebruiker kan aan gebruikers beperkte rechten toekennen door de instellingen dienovereenkomstig op te geven of te wijzigen. De hoofdgebruiker is zelf

        verantwoordelijk voor de mate waarin hij rechten aan gebruikers toekent en/of in welke mate hij de rechten voor gebruikers beperkt, zonder dat Business Plaza

        Nederland daarvoor enige aansprakelijkheid draagt.
5.     Het afmelden van gebruikers voor toegang tot de webruimte, door de hoofdgebruiker, geschiedt eveneens middels de webruimte, dan wel per e-mail:

        support@BPCRM.nl.
6.     Verzoeken van de hoofdgebruiker tot aan- en afmelding van gebruikers worden zo spoedig mogelijk, doch binnen een redelijke termijn verwerkt, zonder dat de

         hoofdgebruiker aanspraak maakt op onmiddellijke nakoming van deze verzoeken dan wel nakoming daarvan binnen een bepaalde tijd.

ARTIKEL 5. | LOOPTIJD EN EINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST
1.      De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van drie maanden dan wel een kosteloze proefperiode van 14 dagen, ingaande op de dag van

         totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3.5.
2.      In geval van een kosteloze proefperiode eindigt de overeenkomst na verstrijken van 14 dagen na totstandkoming daarvan van rechtswege, tenzij bij het afnemen

         van de proefperiode reeds uitdrukkelijk een verbintenis is aangegaan met betrekking tot het afnemen door de hoofdgebruiker van een betaald pakket.
3.      Na verstrijken van de bepaalde duur van het betaalde pakket, wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van opnieuw drie maanden, tenzij

         de overeenkomst tijdig door de hoofdgebruiker is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
4.      Opzegging dient op de daartoe voorgeschreven wijze middels de webruimte te geschieden dan wel per e-mail: support@BPCRM.nl.
5.      Indien geen tijdige opzegging plaatsvindt, eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
6.      Het eindigen van de overeenkomst houdt in dat het account van de hoofdgebruiker, alsmede die van gebruikers, worden gedeactiveerd en door hen niet langer

         van de webruimte gebruik kan worden gemaakt. De hoofdgebruiker is zelf verantwoordelijk voor de tijdige opslag van gegevens die voor hem en/of voor

         gebruikers gedurende de looptijd van de overeenkomst middels de webruimte beschikbaar stonden; op Business Plaza Nederland rust na beëindiging van de

         overeenkomst geen enkele bewaarplicht.

ARTIKEL 6. |  PRIJZEN EN BETALINGEN
1.     De hoofdgebruiker is per gebruiker een vaste prijs per maand verschuldigd. De prijzen zijn uitdrukkelijk in het aanbod van Business Plaza Nederland vermeld.
        Alle door Business Plaza Nederland in aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief btw.
2.     Voor tussentijds door de hoofdgebruiker aangemelde gebruikers, is de hoofdgebruiker de maandprijs voor deze gebruikers naar evenredigheid verschuldigd.
3.     Afmelding van gebruikers geschiedt tegen het einde van een maandperiode; aldus is de hoofdgebruiker voor elke gebruiker ten minste de overeengekomen

        vaste prijs voor één maand  dan wel een meervoud daarvan verschuldigd.
4.     Business Plaza Nederland factureert de hoofdgebruiker maandelijks. Facturen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op de maandperiode

        volgend op de factuurdatum, alsmede de in de eventueel voorafgaande maandperiode door de hoofdgebruiker tussentijds aangemelde  gebruikers.
5.     De facturen van Business Plaza Nederland worden per e-mail aan de hoofdgebruiker ter beschikking gesteld.
6.     Betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden middels automatische incasso. In geval een door de hoofdgebruiker

        verschuldigde betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd of gestorneerd wordt, is Business Plaza Nederland gerechtigd redelijke administratiekosten in

        rekening te brengen. De hoofdgebruiker is in dat geval gehouden de betaling, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen, binnen de op

        de factuur vermelde termijn, op de door Business Plaza Nederland voorgeschreven wijze.
7.     Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de hoofdgebruiker van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de hoofdgebruiker intreedt,

        is hij over het  openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een  maand als volledige maand wordt aangemerkt.
8.     Bij betalingsverzuim van de hoofdgebruiker is Business Plaza Nederland gerechtigd het account van de hoofdgebruiker en de onderliggende accounts van

        gebruikers te blokkeren, doch zal Business Plaza Nederland hiertoe niet eerder overgaan dan nadat de hoofdgebruiker op die mogelijke gevolgen is gewezen en

        niet binnen de daartoe door Business Plaza Nederland gestelde termijn alsnog tot betaling is overgegaan.
9.     Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de hoofdgebruiker verschuldigde bedragen,

       komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 7. |  PLAATSEN EN GEBRUIK VAN CONTENT OP DE WEBRUIMTE
1.     De hoofdgebruiker die (persoons)gegevens van zijn medewerkers of andere derden middels de webruimte deelt of doet delen met gebruikers, staat ervoor in dat

        hij daartoe gerechtigd is. De hoofdgebruiker vrijwaart Business Plaza Nederland van alle aanspraken van derden ter zake.
2.     De hoofdgebruiker staat er voor in dat hij volledig gerechtigd en bevoegd is tot het (doen) uploaden, beheren en gebruiken van de content op de webruimte.
3.     Voor de inhoud van door de (hoofd)gebruiker middels de webruimte geüploade content draagt Business Plaza Nederland geen enkele aansprakelijkheid. De

        hoofdgebruiker die die content heeft geüpload of doen uploaden, vrijwaart Business Plaza Nederland ter zake van alle aanspraken van derden.
4.     De hoofdgebruiker zal geen misbruik (laten) maken van de diensten van Business Plaza Nederland en zich onthouden van het (doen) uploaden van verboden

        en/of onrechtmatige content.
5.     De hoofdgebruiker staat ervoor in dat de door hem of onder zijn verantwoordelijkheid middels de webruimte geplaatste content geen inbreuk maakt op de

        (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De hoofdgebruiker vrijwaart Business Plaza Nederland van alle aanspraken van derden ter zake.
6.     Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt  niet-limitatief bedoeld, verstaan, het ten aanzien van de webruimte of servers

        van Business Plaza Nederland of derden opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of

        systemen van Business Plaza Nederland of derden.
7.     Het is de hoofdgebruiker verboden de webruimte te (doen) gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen

        geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van

        Business Plaza Nederland of derden, het uploaden van geheime of vertrouwelijke informatie en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de

        dienstverlening van Business Plaza Nederland afhankelijk is, waaronder het verspreiden van virussen, wormen etc etc.
8.     Business Plaza Nederland is te allen tijde gerechtigd, indien hij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door de hoofdgebruiker op de webruimte

       geplaatste content te verwijderen zonder dat Business Plaza Nederland op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de hoofdgebruiker of derden als gevolg van een  dergelijke verwijdering.

ARTIKEL 8. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING
1.     Een inbreuk op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden dan wel de overeenkomst als zodanig, geeft Business Plaza Nederland het recht de overeenkomst

        met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt.
2.     Indien de hoofdgebruiker in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin hij anderszins niet vrijelijk over zijn

        vermogen kan beschikken, is Business Plaza Nederland gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3.     Voorts is Business Plaza Nederland gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van

        de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4.     Nimmer wordt door de (hoofd)gebruiker aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Business Plaza Nederland op grond

        van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5.     Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komt alle door Business Plaza Nederland in verband met de
        hoofdgebruiker.
6.     Indien Business Plaza Nederland de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opschorting of ontbinding van de overeenkomst

        geleden schade, voor rekening van de hoofdgebruiker terstond opeisbaar.
 
ARTIKEL 9. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1.     Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Business Plaza Nederland, is elke aansprakelijkheid van Business Plaza Nederland voor schade geleden in

        enig verband met het gebruik van de webruimte dan wel de uitvoering van de overeenkomst uitgesloten. In het bijzonder is Business Plaza Nederland niet

        aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze gebruiksvoorwaarden.
2.     Business Plaza Nederland heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid,  rechtmatigheid en juistheid van de door de

        (hoofd)gebruiker geüploade content. De hoofdgebruiker en gebruikers bepalen mede zelf welke gegevens op de webruimte worden geplaatst. Business Plaza

        Nederland is niet gehouden zich er van te vergewissen of de door de hoofdgebruikers op de webruimte geplaatste content onrechtmatig of misleidend is.

        Business Plaza Nederland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de webruimte opgeslagen of uitgewisselde content. De

        hoofdgebruiker vrijwaart Business Plaza Nederland van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de (hoofd)gebruiker middels de

        webruimte opgeslagen en/of uitgewisselde content onrechtmatig is.
3.     Business Plaza Nederland is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de programmatuur van

        Business Plaza Nederland gegenereerde onjuiste of onvolledige rapportages, prognoses, analyses en andere documentatie, ook niet in geval de onjuistheden of

        onvolledigheden niet het gevolg zijn van door de (hoofd)gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4.     Business Plaza Nederland is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfstagnatie, overige gevolgschade, verlies

        van content en immateriële schade, verband houdend met het gebruik van de webruimte en de overige uitvoering van de overeenkomst door Business Plaza

        Nederland.
5.     Business Plaza Nederland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van e-mailadressen en wachtwoorden op de webruimte.
6.     Business Plaza Nederland spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de webruimte en de services te optimaliseren. Echter kan Business

        Plaza Nederland niet garanderen dat de voorzieningen van de webruimte onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op de webruimte probleemloos

        functioneren. Alle aansprakelijkheid van Business Plaza Nederland ter zake is uitgesloten.
7.     Business Plaza Nederland is te allen tijde bevoegd de webruimte of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel

        wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing  of verbetering van de webruimte of de servers van Business Plaza Nederland of derden. Alle

        aansprakelijkheid  van Business Plaza Nederland als gevolg van ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid van de webruimte of onderdelen daarvan is

        uitgesloten.
8.     Business Plaza Nederland is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor programmeerfouten op de webruimte. Voorts is

        Business Plaza Nederland niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de webruimte of servers van Business Plaza

        Nederland of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de (hoofd)gebruiker.
9.     Indien de webruimte verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar websites van derden, is Business Plaza Nederlandnimmer aansprakelijk

        voor de inhoud van deze websites.
10.  Business Plaza Nederlandspant zich naar alle redelijkheid in de webruimte en zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door

       derden. Business Plaza Nederlandis echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de (hoofd)gebruiker door derden,

       alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de (hoofd)gebruiker  middels de webruimte opgeslagen content.
11.  De hoofdgebruiker is jegens Business Plaza Nederland aansprakelijk voor schade die door hem of gebruikers is veroorzaakt als gevolg van het, middels de

       systemen van Business Plaza Nederland, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de

       deugdelijke werking van de webruimte of onderdelen daarvan beïnvloeden.
12.  Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, enige aansprakelijkheid op Business Plaza Nederland jegens de hoofdgebruiker rust, is deze

        aansprakelijkheid te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende

        kalenderjaar daadwerkelijk door de hoofdgebruiker aan Business Plaza Nederland betaalde vergoedingen (excl. btw) waaruit de aansprakelijkheid van Business

        Plaza Nederland is voortgevloeid.
13.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de hoofdgebruiker direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van

       de schade daarvan schriftelijk mededeling doet aan Business Plaza Nederland. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien de hoofdgebruiker ter zake

       niet binnen bekwame tijd bij Business Plaza Nederland reclameert, welke termijn in ieder geval verloopt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
14. Indien en voor zover de hoofdgebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze  gebruiksvoorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de hoofdgebruiker

       Business Plaza Nederland van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. De hoofdgebruiker vrijwaart Business Plaza Nederland  eveneens

       van alle overige aanspraken van derden in verband met het gebruik van de door Business Plaza Nederland aangeboden diensten.
    
ARTIKEL 10. |  INTELLECTUELE EIGENDOM VAN Business Plaza Nederland
      Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de software, de domeinnaam van Business Plaza Nederland, de webruimte en     

      onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan Business Plaza Nederland. Het is de

      hoofdgebruiker verboden dit materiaal te (doen) verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren of voor andere doeleinden aan te (doen) wenden dan

      welke uit de overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 11. |  SLOTBEPALINGEN
1.     Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.     Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3.     Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Business Plaza Nederland wordt aangewezen om van gerechtelijke

        geschillen kennis te nemen.