bpcrm.nl

Privacy Policy

Aansprakelijkheid, copyright en auteursrecht.

Business Plaza Nederland is zowel juridisch als economisch eigenaar van BPCRM inclusief het voor BPCRM ontworpen logo en de huisstijl en met uitzondering van de content van andere eigenaren.

Ondanks de zorg en aandacht die permanent aan de ontwikkeling van BPCRM besteed wordt, is het mogelijk dat onderdelen informatie onvolledig en/of onjuist is. In het kader van die ontwikkelingen wordt BPCRM regelmatig aangevuld, gewijzigd en verbeterd zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is de gebruiker niet toegestaan de auteursrechtelijk / privacy beschermde onderdelen in/op BPCRM openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van Business Plaza Nederland. Het is de gebruiker alleen toegestaan BPCRM voor eigen gebruik te raadplegen.

Niets uit deze artikelen mag worden verveelvoudigd – met uitzondering van de uitvoermogelijkheden voor eigen gebruik binnen de Site –, opgeslagen in een gegevensbestand gewijzigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Business Plaza Nederland.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Business Plaza Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van BPCRM of met de tijdelijke onmogelijkheid om BPCRM of onderdelen daarvan te kunnen raadplegen.

Business Plaza Nederland is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van BPCRM is verkregen.